آشنایی با بازارچه جهادی

در اردوی جهادی میخواهیم ساخته شویم. میخواهیم بسازیم و ساخته شویم و کلمۀ «ساختن» تنها در گچ و سیمان و آجر خلاصه نمی‌شود. در بنایی و خاک خوردن خلاصه نمی‌شود. آجر های زیربنای این عمل سازنده و پر ثمر گویی حتی پیش از آن که دستی آجر را لمس کند چیده می‌شوند. آجر هایی که اگر چیده نشوند، شاید برای ادامۀ فرآیند اردوی جهادی چالش ایجاد کند.
بازارچۀ خیریۀ جهادی در راستای تامین بخشی از هزینۀ امور مختلف اردو های جهادی و همچنین افزایش روحیۀ همیاری و مشارکت حداکثری تمامی اعضای مجموعۀ ادب هرساله برگزار میگردد تا تمامی افراد بتوانند دستی در تامین مخارج مختلف اعم از مصالح و… داشته باشند.

پخش ویدیو