آشنایی با پویش صددانه یاقوت

شب یلدا را با دیگران شریک می شویم. به نوعی می توان این جمله را “مختصر ترین تعریف برای پویش صددانه یاقوت”. شب یلدا به بلندای تاریخ این مرز و بوم در دل خود میراث و اصالت را جای داده است. شبی است برای گل گفتن و گل شنیدن. شب نیکویی است و مهر. شب انار است و سرخی لب های کودکان. اما هستند لب هایی که خندان نیستند و چشم هایی که مهر در آنان جاری نیست و سفره هایی که پر نیست. در پویش سالانۀ صددانه یاقوت، تلاش ما بر این امر اجتماعی قرار گرفته که تا جای ممکن از این کمبود ها بکاهیم، سفره ها را پر و لب ها را خندان گردانیم. دست همنوعان خود را بگیریم تا در کنار شادی آنان، ما نیز شادتر باشیم و خندان تر. تا بلند ترین شب سال را با دیگران شریک شویم.

پخش ویدیو